Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Afmacrame

Bedrijfsgegevens

AFmacrame
Boonskuilstraat 7 bus 2
3910 Pelt
info@afmacrame.com
BE.0792.574.033

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen, contracten en verkopen door AFmacrame zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. AFmacrame is op geen enkele wijze gebonden aan eventuele afwijkende verkoop- of leveringsvoorwaarden van de koper.

Door gebruik te maken van de website van AFmacrame en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle overige rechten en plichten zoals vermeld op de website.

2. Waarheidsgetrouwe informatie

De koper verklaart uitdrukkelijk dat de door hem verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en erkent dat bij het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie geen overeenkomst tot stand komt.

3. Bestellingen en aankopen

Minderjarigen kunnen geen bestelling plaatsen tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. Minderjarigen kunnen deelnemen aan een workshop met toestemming van de ouders.

Alle producten die de koper wenst te kopen worden opgeslagen in een virtueel winkelwagentje. Indien de koper zijn bestelling wenst te plaatsen, dient dit te gebeuren door de betaling te voltooien. De koper ontvangt een e-mail met een orderbevestiging. De overeenkomst komt pas tot stand door het versturen van de bevestigingsmail aan de koper.

Elk product is handgemaakt en uniek. Kleine afwijkingen in grootte of ontwerp zijn mogelijk.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, vrijgesteld van BTW. Eventuele bezorgkosten worden apart vermeld.

De prijs behoort tot het artikel dat woordelijk wordt beschreven. Andere elementen op de foto zijn bedoeld om decoratief te zijn en zijn niet inbegrepen in de prijs.

Offertes zijn uiterlijk één maand geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en AFmacrame behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van creatie, tenzij anders vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

5. Betaalmethoden

U kunt betalen via de betaalmethoden die op de website worden vermeld: creditcard, bankpas of contant bij afhaling. Andere betaalmogelijkheden zijn niet toegestaan en geven geen aanleiding tot een geldige betaling.

Voor maatwerk: De betalingen worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

Facturen die niet tijdig worden betaald, geven automatisch en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een intrest van minstens 1% per maand, elke gestarte maand meegerekend voor een volledige. Bovendien zal, bij gebreke van betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een vast bedrag van 15% met een minimum van € 25 en een maximum van € 1.500,- bij wijze van conventionele schadevergoeding. Deze forfaitaire schadevergoeding belet ons op geen enkele wijze om een hogere schadevergoeding te eisen indien wij het bewijs leveren dat de geleden schade deze forfaitaire schade overschrijdt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens voor rekening van de klant. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het opeisbare saldo van alle andere facturen, zelfs die welke nog niet zijn verlopen, onmiddellijk opeisbaar en van rechtswege opeisbaar.

6. Leveringen

De kosten van levering worden apart vermeld tijdens het bestelproces. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling geleverd. De leveringstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail, met uitzondering van betaling per bankoverschrijving waarbij de leveringstermijn 14 dagen na ontvangst van de betaling is.

Voor sommige producten wordt een aparte leveringstermijn vermeld. De levering van een bestelling wordt bepaald door het artikel met de langste leveringstermijn.

AFmacrame verzendt via Bpost naar België en Nederland. AFmacrame is niet aansprakelijk voor het verlies van bestellingen bij de vervoerder, overmacht, stakingen of onvoorziene omstandigheden. We zullen proberen een passende oplossing te vinden bij problemen. In ieder geval vindt het transport plaats op risico van de koper ongeacht eventuele overeengekomen leveringsvoorwaarden.

Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en leveringsgegevens. In geval van niet-ontvangst of verlies van het pakket als gevolg van onjuiste adresgegevens, is AFmacrame niet aansprakelijk en zal de klant de kosten betalen.

7. Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van AFmacrame voor enige schade van welke aard dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. AFmacrame aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of ongevallen als gevolg van het gebruik en de verwerking van producten gekocht via AFmacrame. Alle producten zijn uitsluitend bedoeld voor decoratief gebruik. Productbeschrijvingen zijn informatief en promotioneel. Deze impliceren geen gebruiksaanwijzingen of veiligheidsrichtlijnen. AFmacrame aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van fouten of vergissingen van de hostingpartner en andere partners.

8. Retourneren

Indien producten niet aan uw verwachtingen voldoen, kunt u deze binnen 14 dagen retourneren volgens het herroepingsrecht na bevestiging van de retourzending aan AFmacrame. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de goederen. Retourneren is niet toegestaan zonder AFmacrame hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De teruggave schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op. In geval van retournering komen de transportkosten voor rekening van de koper. De koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de gekochte producten en de verpakking. De koper mag de producten slechts uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te beoordelen of het product aan zijn wensen voldoet. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal de koper het product ongebruikt met alle in de originele verpakking geleverde accessoires en opties inclusief labels aan AFmacrame retourneren. Aangepaste en op maat gemaakte bestellingen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

De goederen worden bij ontvangst gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Deze goederen moeten onbeschadigd en ongebruikt zijn in de originele verpakking. AFmacrame behoudt zich het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren of om het reeds betaalde bedrag slechts gedeeltelijk terug te betalen als niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. Als uw bestelling na retournering lager is dan de ingestelde limiet voor gratis verzending, brengen wij alsnog de verzendkosten in rekening. Terugbetalingen worden gedaan binnen de wettelijke termijn.

9. Eigendomsvoorwaarden

De geleverde goederen, zelfs indien deze door de koper werden verwerkt, blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. Zodra de producten zijn geleverd, draagt de koper alle risico’s van verlies en vernietiging. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de eigendom van de geleverde en eventueel verder bewerkte zaken die nog niet volledig zijn betaald over te dragen of enig zekerheidsrecht aan derden te verlenen.

10. Auteursrecht

Alle afbeeldingen en andere inhoud van deze website, instagram, facebook en andere publicaties van AFmacrame zijn eigendom van of in licentie gegeven door AFmacrame of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.

Reproductie is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Inbreuken geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 700 euro per dag dat deze inbreuk voortduurt.

11. Garantie

Voor de koper/consument geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond op het ogenblik van de levering van de producten. Gedurende deze 2 jaar verbindt AFmacrame zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of te herstellen. AFmacrame behoudt zich het recht voor om het artikel te ruilen als de kosten voor reparatie onevenredig zijn, of als een reparatie onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een termijn van 6 maanden na levering worden niet geacht aanwezig te zijn op het moment van levering, tenzij de klant het tegendeel bewijst.

Om een beroep te doen op de garantie, moet u het aankoopbewijs, het ontvangstbewijs of de factuur aan de koper kunnen overleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk defect moet binnen 2 maanden na ontdekking worden gemeld, binnen de garantieperiode. Daarna vervalt elk recht op vervanging. De transportkosten zijn voor rekening van de koper.

De koper dient vooraf contact op te nemen met AFmacrame om praktische afspraken te maken.

De garantie is nooit van toepassing op defecten/defecten die ontstaan als gevolg van ongevallen, verergering van de toestand door nalatigheid, vallen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of onjuist gebruik.

Evenmin geldt de garantie indien door koper, gebruiker of derden wijzigingen zijn aangebracht aan de geleverde producten zonder schriftelijke toestemming van AFmacrame.

12. Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens het verzamelen. Uw gegevens worden op een veilige manier verzameld en gebruikt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving en ons privacybeleid. Het privacybeleid van AFmacrame kan te allen tijde openbaar worden geraadpleegd via onze website of worden opgevraagd.

13. Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in de regio Hasselt.